Účtovná závierka k 31. 12. 2021

Účtovná závierka k 31. 12. 2020

Účtovná závierka k 31. 12. 2019

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018

Súvaha k 31. 12. 2018

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2018

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2017

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2016

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2015

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2014

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 502 29 514     info@dlhopisocp.sk      www.dlhopisocp.sk