Účtovná závierka k 31. 12. 2021

Účtovná závierka k 31. 12. 2020

Účtovná závierka k 31. 12. 2019

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018

Súvaha k 31. 12. 2018

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2018

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2017

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2016

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2015

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2014

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com