SLUŽBY

– Služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR

 

Členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., (ďalej len „CDCP SR") môže byť len právnická osoba, ktorá má Povolenie na poskytovanie investičných služieb, udelené Úradom pre finančný trh a ktorá je oprávnená poskytovať hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) Zákona č.566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ( Zákon o cenných papieroch ) a pri poskytovaní investičných služieb je oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. sa dňa 08.11.2012 stala riadnym členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

 

V súčasnosti je väčšina služieb, ktoré spol. DLHOPIS, o.c.p., a.s. poskytuje viazaná na dobeh zákonného procesu bezodplatných prevodov CP na štát.

 

Zároveň sa naša spoločnosť rozhodla sprístupniť občanom možnosť zbaviť sa cenných papierov, ktoré pre nich nemajú žiadnu hodnotu a aj napriek tomu za ne musia každoročne platiť poplatok za vedenie účtu.

 

Spoločnosť pripravuje kroky k možnosti rozšíreniu ponuky poskytovaných služieb.

 

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 515   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk

UPOZORNENIE: Rôzne finančné nástroje nesú so sebou adekvátny stupeň investičného rizika a investícia do týchto nástrojov môže rovnako rásť, ako aj klesať. Výkonnosť, zhodnotenie či iné parametre dosahované finančnými nástrojmi v minulosti nezaručujú porovnateľnú budúcu výkonnosť, zhodnotenie či iné parametre finančných nástrojov. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a úrokových sadzieb. Spoločnosť odporúča, aby potencionálni investori svoje investičné zámery a rozhodnutia vopred konzultovali s odborným poradcom.