1. Podľa čoho vyberiem typ zmluvy?

 

Typ zmluvy sa odvíja od počtu prevádzaných ISINov:

Ak chcete previesť 1 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ A.

Ak chcete previesť 2 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ B.

Ak chcete previesť 3 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ C.

Ak chcete previesť 4 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ D.

Ak chcete previesť 5 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ E.

Ak chcete previesť viac ako 5 ISIN, použite kombináciu viacerých zmlúv, alebo nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Príklad:

 

2. Čo je to ISIN

ISIN je medzinárodné označenie cenného papiera. Nájdete ho vo výpise z majetkového účtu. Začína sa CS alebo SK.

3. V zmluve mám vypísať ISIN, druh a počet kusov CP, kde tieto informácie nájdem?

ISIN, druh cenného papiera, ako aj počet voľných CP nájdete vo výpise z majetkového účtu. Druh cenného papiera je označený kódom. Napríklad 01 = akcia kmeňová

4. Ako zistím, čo všetko potrebujete k uskutočneniu prevodu?

Všetky potrebné informácie nájdete v priečinku POSTUPY, kde sú uvedené jednotlivé kroky. Ak aj napriek uvedeným pracovným postupom neviete, ako vyplniť zmluvu, prípadne koľko rovnopisov je potrebné poslať, môžete sa na nás obrátiť mailom, prípadne telefonicky, alebo nás osobne navštíviť počas stránkových hodín v sídle našej spoločnosti.

 

 

5. Ako môžem uzavrieť zmluvu?

Zmluvu môžete uzavrieť osobne – v Bratislave, v sídle našej spoločnosti, počas stránkových hodín, t.j.

 

Na adrese: Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, 5. poschodie, v čase: PO – PI od 8:00 do 11:00 a od 13:30 do 15:30.

*stránkové hodiny spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. môžu byť upravené mimo bežnej prevádzky. V prípade osobnej návštevy Vám odporúčame nás vopred telefonicky kontaktovať na 02/50229511.

 

Alebo korešpondenčne, a to zaslaním vyplnenej Zmluvy a Plnej moci (z každej v 3 rovnopisoch, pričom na 1 Plnej moci musí byť úradne overený podpis majiteľa cenných papierov) spolu s povinnými prílohami (zoznam povinných príloh nájdete v konkrétnom postupe -  pre viac info pozrite priečinok POSTUPY).

Príklad: V prípade prevodu  vlastných CP zašlete na adresu DLHOPIS, o.c.p., a.s. Trnavská cesta 100, 82101  Bratislava: 3x podpísaný rovnopis Zmluvy, 3x podpísaný rovnopis Plnej moci z toho 1x s úradne overeným podpisom, fotokópia stavového výpisu z majetkového účtu, fotokópia dokladu totožnosti, podľa ktorej Vám bol na plnej moci overený podpis (fotokópiu môžete prečiarknuť a napísať „len na účel prevodu CP“) a doklad o úhrade poplatku.

 

6. Ako môžem uhradiť poplatok?

Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou, vkladom na účet vo VUB banke, prípadne cez internet banking. Pre viac informácií pozrite priečinok CENNÍK.

7. Ako zistím, že ste moje cenné papiere už previedli?

Po uskutočnení prevodu Vám zašleme Potvrdenie o uskutočnení prevodu, ako aj 1 rovnopis Zmluvy a Plnej moci. Zároveň Vám Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zašle zmenový výpis z majetkového účtu, kde uvidíte pôvodný stav a aktuálny stav.

 

 

8. Čo ak si nechám cenné papiere na majetkovom účte?

Vedenie majetkového účtu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Z toho dôvodu Vám každý rok príde faktúra za vedenie majetkového účtu.

 

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 515   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk