1. Ako zistím hodnotu cenných papierov (ďalej iba „CP“)?

 

Ak ide o verejne obchodované CP -  ich hodnotu nájdete na stránke Burzy CP v Bratislave: www.bsse.sk (http://www.bsse.sk/Cenn%C3%A9papieretrhy/Zoznamcenn%C3%BDchpapierov.aspx) alebo nás kontaktujte telefonicky: 02/ 50229511, 02/ 50229512   alebo mailom: info@dlhopisocp.sk

V prípade, že CP nie sú verejne obchodované, odporúčame Vám kontaktovať priamo spoločnosť, ktorej CP vlastníte.

 

2. Čo ak si nechám cenné papiere na majetkovom účte?

 

Vedenie majetkového účtu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej iba „CDCP SR“). Z toho dôvodu Vám každý rok príde faktúra za vedenie majetkového účtu.

3. Musím previesť všetky cenné papiere, ktorých som majiteľom?

 

Môžete sa slobodne rozhodnúť, či prevediete všetky cenné papiere alebo iba ich časť. Ak prevediete všetky cenné papiere, nebudete povinný v budúcnosti platiť poplatky za vedenie účtu majiteľa. Pokiaľ sa rozhodnete, že si niektoré cenné papiere ponecháte vo vlastníctve, budete v budúcnosti povinný platiť poplatky spojené s ich evidenciou v CDCP SR alebo u Člena CDCP SR.

4. Ako môžem uzavrieť zmluvu?

 

Zmluvu môžete uzavrieť osobne – v Bratislave, v sídle našej spoločnosti, počas stránkových hodín, t.j.

 

Na  adrese: Tomášikova 30, 82101 Bratislava, 3. poschodie, v čase*: PO –ŠTVI od 8:00 do 11:00 a od 13:30 do 15:30 a v PI od 8:00 do 11:00 . *stránkové hodiny spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. môžu byť upravené mimo bežnej prevádzky. V prípade osobnej návštevy Vám odporúčame nás vopred telefonicky kontaktovať na 02/50229511 alebo 02/50229520.

 

Alebo korešpondenčne, a to zaslaním vyplnenej Zmluvy a Plnej moci (z každej v 3 rovnopisoch, pričom na 1 Plnej moci musí byť úradne overený podpis majiteľa cenných papierov) spolu s povinnými prílohami (zoznam povinných príloh nájdete v konkrétnom postupe - pre viac info pozrite priečinok POSTUPY).

 

Príklad: V prípade prevodu  vlastných CP zašlete:3x podpísaný rovnopis Zmluvy, 3x podpísaný rovnopis Plnej moci z toho 1x s úradne overeným podpisom, fotokópia stavového výpisu z majetkového účtu, fotokópia dokladu totožnosti, podľa ktorej Vám bol na plnej moci overený podpis (fotokópiu môžete prečiarknuť a napísať „len na účel prevodu CP“) a doklad o úhrade poplatku.

 

5. Čo si mám priniesť so sebou ak Vás chcem navštíviť osobne?

 

Prineste si so sebou všetky potrebné prílohy (najmä však doklad totožnosti a výpis z majetkového účtu). V prípade, že si nie ste istí, aké prílohy potrebujete, nahliadnite do priečinku Postupy, alebo nás kontaktujte telefonicky: 02/ 50229511, 02/ 50229520  alebo mailom: info@dlhopisocp.sk

6. Podľa čoho vyberiem typ zmluvy?

 

Typ zmluvy sa odvíja od počtu prevádzaných ISINov:

Ak chcete previesť 1 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ A.

Ak chcete previesť 2 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ B.

Ak chcete previesť 3 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ C.

Ak chcete previesť 4 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ D.

Ak chcete previesť 5 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ E.

Ak chcete previesť viac ako 5 ISIN, použite kombináciu viacerých zmlúv, alebo nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Príklad:

 

7. V zmluve mám vypísať ISIN, druh a počet kusov CP, kde tieto informácie nájdem?

 

ISIN, druh cenného papiera, ako aj počet voľných CP nájdete vo výpise z majetkového účtu. Druh cenného papiera je označený kódom. Napríklad 01 = akcia kmeňová

8. Ako mám správne vyplniť zmluvu?

 

Všetky potrebné informácie nájdete v priečinku Postupy, kde sú uvedené jednotlivé kroky. Ak aj napriek uvedeným postupom neviete, ako vyplniť zmluvu, prípadne koľko rovnopisov je potrebné poslať nahliadnite do priečinku Návod ako vyplniť Zmluvu,  alebo nás kontaktujte telefonicky: 02/ 50229511, 02/ 50229512, mailom: info@dlhopisocp.sk

9. Môžem spísať zmluvu aj zo zahraničia?

 

Zmluvu môžete spísať aj zo zahraničia, odporúčame Vám však konzultovať s nami spôsob overenia z dôvodu, že podpis na plnej moci, ktorý má byť použitý

na úradné účely na území Slovenskej republiky možno vyžaduje vyššie overenie (apostille / superlegalizácia). Overte si u nás spôsob overenia telefonicky:

02/ 50229511, 02/ 50229520  alebo mailom: info@dlhopisocp.sk

10. Nedá sa mi stiahnuť tlačivo zmluvy alebo plnej moci, ako mam postupovať?

 

Nahliadnite do priečinku Tlačivá, kde je možnosť stiahnuť tlačivo do ktorého môžete dopisovať údaje priamo na počítači. Prípadne kliknite na verzia v pdf, kde je možnosť tlačivo stiahnuť, vytlačiť a následne vypísať. Ak Vám nejde ani táto možnosť, odporúčame Vám  kontaktovať nás mailom: info@dlhopisocp.sk, alebo osobne v prevádzke našej spoločnosti na Tomášikova 30, 821 01  Bratislava, kde Vám tlačivá radi poskytneme.

 

11. Mám generálnu plnú moc, alebo iné ako vzorové plnomocenstvo, ako mam postupovať?

 

Zmluvu je možné spísať aj za inú osobu, ktorá Vás na tento úkon splnomocnila individualizovaným alebo generálnym plnomocenstvom. Odporúčame Vám konzultovať s nami povinné náležitosti a obsah plnomocenstva. Aby ste predišli neplatnosti zmluvy a vylúčili, že plnomocenstvo, na základe ktorého zmluvu spíšete bude neakceptovateľné. V takýchto prípadoch nás kontaktujte mailom na: info@dlhopisocp.sk

12. Ako môžem uhradiť poplatok?

 

Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou, vkladom na účet vo VUB banke, prípadne cez internet banking. Pre viac informácií pozrite tiež priečinok

Cenník – Ceny za prevody CP za poplatok.

 

a) PREVOD NA ÚČET / VKLAD NA ÚČET – VUB BANKA:

IBAN: SK62 0200 0000 0063 3494 0112 BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol = dátum narodenia

 

b) POŠTOVOU POUKÁŽKOU - VZOR:

13. Ako zistím, že ste moje cenné papiere už previedli?

 

Po uskutočnení prevodu Vám zašleme Potvrdenie o uskutočnení prevodu, ako aj 1 rovnopis Zmluvy a Plnej moci. Zároveň Vám CDCP SR zašle zmenový výpis

z majetkového účtu, kde uvidíte pôvodný stav a aktuálny stav.

14. Musím žiadať Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. o zrušenie môjho účtu po uskutočnení prevodu?

 

Ak po zrealizovaní prevodu zostal Váš majetkový účet prázdny, je evidovaný v CDCP SR bez poplatku. V zmysle § 173v ods. 3 z. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov platí: „Nezaradený účet majiteľa zaniká okamihom, keď na ňom nie je evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier.“ V súlade s vyššie uvedeným bude predmetný nezaradený účet majiteľa zrušený automaticky, keď na ňom nebudú evidované žiadne cenné papiere.

 

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com