Najčastejšie otázky

Ako sa dozviem, či som majiteľom cenných papierov?

Základnú informáciu o tom, či ste majiteľom cenných papierov a či máte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP SR") vedený účet majiteľa, sa dozviete na webovej stránke www.cdcp.sk (overenie existencie účtu pre FO – fyzické osoby).

 

 

Ako mám postupovať pri prevode cenných papierov na MH Manažment, a.s.?

Navštívte vybrané pracovisko Slovenskej pošty, a.s.. Na označenom pracovisku predložte pracovníčke pošty občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, výpis z majetkového účtu, splnomocnenie (úradne overený podpis splnomocniteľa (matrika, notár) - ak žiadate previesť cenné papiere v mene príbuzného, známeho. Pracovníčka Slovenskej pošty, a.s. vyplní zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov, ktorú podpíšete.

 

 

Budem platiť poplatky za prevod cenných papierov?

Za prevod cenných papierov z majetkového účtu, ktorý máte zriadený v evidencii CDCP SR na účet MH Manažment, a.s. nebudete platiť žiadne poplatky. V prípade prevodu z majetkového účtu, ktorý máte zriadený v evidencii Člena CDCP SR zaplatíte poplatky v súlade s platným cenníkom Člena. Po úspešnom prevode cenných papierov na MH Manažment, a.s. Vám MH Manažment, a.s. na základe žiadosti a po doložení potvrdení o poplatkoch vybrané poplatky vráti.

 

 

Musím požiadať o vrátenie uhradených poplatkov za vedenie účtu v CDCP SR?

V súvislosti s problematikou vrátenia poplatkov za vedenie účtu majiteľa cenných papierov si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade ak ste uhradili poplatky za vedenie vlastného účtu majiteľa cenných papierov (poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom), nie je potrebné osobitne písomne požadovať vrátenie poplatku. Iba v prípade, ak žiadate o vrátenie poplatkov na Váš bankový účet, je potrebné písomne požiadať o vrátenie poplatkov. Podpis na žiadosti musí byť úradne overený. /matrika, notár/

 

MH Manažment, a.s. Vám vráti zaplatený poplatok (alebo jeho časť v prípade, ak si časť cenných papierov ponecháte vo vlastníctve) za kalendárny rok, v ktorom ste previedli cenné papiere na MH Manažment, a.s., a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka ako prevod prebehol.

 

V prípade, ak ide o vrátenie poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov ktorý už zomrel, odporúčame, aby ste zaslali MH Manažment, a.s. písomnú žiadosť s originálom dokladu o zaplatení alebo jeho kópiou overenou na matrike alebo u notára.

 

 

Musím previesť všetky cenné papiere, ktorých som majiteľom?

Môžete sa slobodne rozhodnúť, či prevediete na MH Manažment, a.s. všetky cenné papiere alebo iba ich časť. Ak prevediete všetky cenné papiere na MH Manažment, a.s., nebudete povinný v budúcnosti platiť poplatky za vedenie účtu majiteľa. Pokiaľ sa rozhodnete, že si niektoré cenné papiere ponecháte vo vlastníctve, budete v budúcnosti povinný platiť poplatky spojené s ich evidenciou v CDCP SR alebo u Člena CDCP SR.

Dokedy môžem využiť možnosť prevodu cenných papierov na účet MH Manažment, a.s.?

 

Možnosť prevodu cenných papierov na MH Manažment, a.s. je zo zákona časovo obmedzená do 30.6.2016.

 

 

Ako dostanem naspäť peniaze, ktoré som zaplatil/a CDCP SR za vedenie majetkového účtu?

Keď podpíšete zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov, MH Manažment, a.s. Vám vráti zaplatený poplatok za vedenie majetkového účtu (alebo jeho časť v prípade, že si časť cenných papierov necháte vo vlastníctve) za kalendárny rok, v ktorom ste previedli cenné papiere na MH Manažment, a.s. , a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku na Váš bankový účet alebo poštovým peňažným poukazom na Vašu adresu uvedenú v zmluve o bezodplatnom prevode. V prípade, ak žiadate o vrátenie poplatkov na Váš bankový účet, je potrebné písomne požiadať o vrátenie poplatkov. Podpis na žiadosti musí byť úradne overený. /matrika, notár/

 

 

Čo mám robiť, keď sa zmenili moje osobné údaje oproti osobným údajom evidovaným v CDCP SR?

V prípade, ak ste zmenili priezvisko, môžete preukázať zmenu priezviska:

 

a) originálom alebo úradne overenou kópiou sobášneho listu, resp. iného dokladu o zmene priezviska. V tomto prípade ste povinný odovzdať na vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s. originál alebo úradne overenú kópiu sobášneho listu alebo iného dokladu o zmene priezviska.

 

V prípade, ak ste zmenili trvalý pobyt, môžete preukázať zmenu trvalého pobytu:

 

a) v prípade, ak ste zmenili adresu trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky, preukážete zmenu trvalého pobytu :

- podľa platného preukazu totožnosti;

- ak v preukaze totožnosti (napr. cestovný pas Slovenskej republiky) nie je uvedené trvalé bydlisko fyzickej osoby, ste povinný predložiť aj originál potvrdenia o trvalom pobyte, prípadne úradne overenú kópiu takéhoto potvrdenia;

 

b) v prípade, ak ste zmenili adresu trvalého pobytu tak, že platnú adresu trvalého pobytu máte evidovanú v zahraničí, preukážete zmenu trvalého pobytu:

- podľa potvrdenia o trvalom pobyte v zahraničí alebo iného príslušného dokladu potvrdzujúceho trvalý pobyt fyzickej osoby v zahraničí, pričom predložíte originál alebo úradne overenú kópiu takéhoto dokladu. Všetok cudzojazyčný text na tomto doklade musí byť úradne preložený so slovenčiny.

 

V prípade, ak ste zmenili rodné číslo, môžete preukázať zmenu rodného čísla (túto službu je možné vykonať iba priamo na pracovisku CDCP SR !!!): V prípade, ak spisujete Zmluvu o bezodplatnom prevode a súčasne žiadate zmenu rodného čísla, stačí, ak doložíte osvedčenie o rodnom čísle /viď. nižšie/

 

- osvedčením o rodnom čísle vydaným Registrom obyvateľov SR, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica (tel.: 048/4306401), pričom predložíte originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o rodnom čísle.

 

Náležitosti žiadosti na overenie rodného čísla

Žiadosť o overenie rodného čísla musí obsahovať všetky údaje potrebné na to, aby sa osoba mohla jednoznačne stotožniť v registri rodných čísel. Na základe zákona NR SR č.301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov je potrebné, aby ste čitateľne vyplnili nasledovné údaje o osobe, ktorej rodné číslo žiadate overiť:

 

• Dátum narodenia

• Pohlavie

• Rodné priezvisko

• Meno

• Terajšie priezvisko

• Miesto narodenia

• Štát narodenia

• Predchádzajúce mená

• Predchádzajúce priezviská

• Všetky doposiaľ používané rodné čísla

• Štátna príslušnosť

• Adresa žiadateľa

 

Zároveň je potrebné , aby ste k vyplnenému tlačivu priložili kópiu rodného listu osoby, ktorej rodné číslo žiadate overiť. V prípade, že sa meno, alebo rodné priezvisko nezhoduje s údajmi na rodnom liste, priložte aj kópiu rozhodnutia na základe ktorého bola zmena osobných údajov vykonaná.

 

Vyplnené tlačivo s prílohami zašlite na vyššie uvedenú adresu Registra obyvateľov SR.

 

 

Z akého dôvodu mi CDCP SR začiatkom roku poslal zásielku obsahujúcu o.i. faktúru a poštovú poukážku?

V roku 2015 ste mali v evidencii CDCP SR účet majiteľa cenných papierov. Na základe uvedeného Vám bol v súlade s cenníkom CDCP SR platným pre rok 2015 vypočítaný a fakturovaný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

 

 

Stratil som faktúru, na ktorej mi bol fakturovaný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2015, čo mám robiť?

Požiadajte CDCP SR písomne o vystavenie opisu faktúry. Svoju žiadosť/aspoň s jedným osobným údajom: číslo majetkového účtu, rodné číslo/ pošlite na adresu Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., Ul. 29 augusta, 814 80 Bratislava.

 

 

Prečo mi CDCP SR poslal faktúru za vedenie účtu majiteľa cenných papierov aj po tom ako som previedol všetky cenné papiere na Fond národného majetku SR /MH Manažment, a.s./ a zrušil účet majiteľa cenných papierov?

CDCP SR je povinný vystaviť a zaslať faktúru s poplatkom za vedenie účtu majiteľa cenných papierov v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov t.j. CDCP SR je povinný vystaviť a zaslať faktúru za daný kalendárny rok v ktorom ste prevod uskutočnili aj v prípade, ak Fond národného majetku Slovenskej republiky / MH Manažment, a.s. / prevzal Váš záväzok na úhradu poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

 

 

Dokedy sa môžem rozhodnúť využiť možnosť prevodu cenných papierov na účet MH Manažment, a.s.?

Možnosť previesť cenné papiere na MH Manažment, a.s. je časovo obmedzená do 30.6.2016. Zároveň Vám však neodporúčame, aby ste cenné papiere prevádzali len z dôvodu zbavenia sa poplatkov za vedenie účtu majiteľa. Ak cenné papiere vedené na Vašom účte majiteľa nemajú pre Vás hodnotu a rozhodnete sa ich bezodplatne previesť na MH Manažment, a.s, poplatok za vedenie účtu majiteľa alebo jeho časť prevezme MH Manažment, a.s. za rok v ktorom došlo k prevodu cenných papierov na účet MH Manažment, a.s. a max. za dva kalendárne roky predchádzajúce prevodu.

 

 

Na výpise z účtu nemám žiadne údaje o cenných papieroch ale len vetu "Na tomto účte nie sú evidované žiadne údaje o cenných papieroch"?

Výpis z účtu majiteľa bol spracovaný k 31.12.2015 a uvedená veta Vás informuje o skutočnosti, že na Vašom účte majiteľa v CDCP SR nemáte k 31.12.2015 evidované žiadne cenné papiere - účet bol k uvedenému dátumu prázdny. V prípade, že nepožiadate o zrušenie majetkového účtu, môžete ho použiť na prípadný ďalší nákup cenných papierov alebo na nadobudnutie cenných papierov na základe dedičského konania. Keď bude Váš účet majiteľa prázdny je CDCP SR oprávnený takýto účet majiteľa zrušiť aj bez žiadosti majiteľa.

Na výpise z účtu nemám žiadne údaje o cenných papieroch ale len vetu " Účet bol zrušený k dátumu .........".

 

Výpis z účtu majiteľa bol spracovaný k 31.12.2015 a uvedená veta Vás informuje o skutočnosti, že Váš účet majiteľa bol k dátumu uvedenom na výpise z účtu majiteľa zrušený.

 

 

Ako sa stanovuje výška poplatku za vedenie účtu?

V roku 2011

Cena za vedenie účtu majiteľa bola 0,045% z menovitej hodnoty cenných papierov vedených na účte majiteľa minimálne 8,00 € bez DPH maximálne 165,00 € bez DPH. Cena za vedenie účtu majiteľa za rok 2011 sa fakturovala na začiatku roka 2012. Spoplatnené neboli účty, na ktorých boli cenné papiere v menovitej hodnote do 35 €. Podobne neboli spoplatnené ani prázdne účty.

 

V roku 2012

Cena za vedenie účtu majiteľa je 0,045% z objemu cenných papierov na účte majiteľa, minimálne však 10,00 € a maximálne 165,00 € za kalendárny rok bez DPH. Cena za vedenie účtu majiteľa za rok 2012 sa fakturovala začiatkom roku 2013. Cenu za vedenie účtu majiteľa CDCP SR fakturuje aj v prípade, ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok.

 

Ak je k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca objem cenných papierov na účte 0,00 €, CDCP SR nefakturuje cenu za vedenie účtu majiteľa.

 

Ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok a k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca počas obdobia, počas ktorého bol účet majiteľa vedený, bol objem cenných papierov na účte 0,00 €, CDCP SR nefakturuje cenu za vedenie účtu majiteľa.

Poplatok za vedenie majetkového účtu zomrelého za rok 2012 CDCP SR neúčtuje.

 

V roku 2013

Cena za vedenie účtu majiteľa je 0,045% z objemu cenných papierov na účte majiteľa, minimálne však 10,00 € a maximálne 165,00 € za kalendárny rok bez DPH. Cena za vedenie účtu majiteľa za rok 2013 sa fakturovala začiatkom roku 2014. Cenu za vedenie účtu majiteľa CDCP SR fakturuje aj v prípade, ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok.

 

Ak je k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca objem cenných papierov na účte 0,00 €, CDCP SR nefakturuje cenu za vedenie účtu majiteľa.

 

Ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok a k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca počas obdobia, počas ktorého bol účet majiteľa vedený, bol objem cenných papierov na účte 0,00 €, CDCP SR nefakturuje cenu za vedenie účtu majiteľa.

CDCP SR neúčtuje poplatok za vedenie majetkového účtu zomrelého za roky 2013, 2014 a 2015.

 

 

Môže si majiteľ CP zistiť, ktoré firmy už zanikli bez právneho zástupcu?

Áno, CDCP SR na svojej webstránke www.cdcp.sk v časti Oznamy/ Zoznam zrušených emisií zverejňuje zoznam zrušených emisií.

 

 

Ak majiteľ prevedie všetky cenné papiere na MH Manažment, a.s., musí zrušiť prázdny účet v CDCP SR? Ak by majiteľ v budúcnosti chcel opätovne nakúpiť CP na účet vedený v CDCP SR, bude jeho zriadenie spoplatnené?

Nie, nemusí ho zrušiť, ale môže si ho ponechať v prípade, že má úmysel si neskôr cenné papiere nakúpiť.

 

 

Prečo vyberá CDCP SR poplatok za vedenie účtu majiteľa, keď nemá s majiteľmi uzatvorené žiadne zmluvy?

Absencia písomnej zmluvy medzi CDCP SR a klientom o vedení účtu majiteľa nebráni existencii práva CDCP SR na odplatu, keďže medzi CDCP SR a klientmi, ktorým ešte Stredisko cenných papierov SR, a.s. zriadilo účty majiteľov podľa zákona č. 600/1992 Zb. vznikol zmluvný vzťah zo zákona. Aj podľa novej právnej úpravy - zákon č. 566/2001 Z.z. má CDCP SR právo na odplatu.

 

 

Prečo som dostal faktúru za vedenie účtu majiteľa až v roku 2015? Nie som si vedomý, žeby som si otváral v CDCP SR účet.

Váš účet mohol byť zriadený v zmysle zákona č. 600/1992 Zb o cenných papieroch ešte v čase existencie Strediska cenných papierov SR a.s. (predchodca CDCP SR) . Cenník CDCP SR určuje cenu za vedenie účtu majiteľa podľa objemu cenných papierov, ktoré sú na účte evidované. Pravdepodobne objem cenných papierov, ktorý ste na Vašom účte v minulosti mali, nebol podľa cenníka platného v tom období spoplatnený. V zmysle cenníka platného pre rok 2011 bola cena za vedenie účtu majiteľa 0,045% z menovitej hodnoty cenných papierov vedených na účte majiteľa. Spoplatnené neboli účty, na ktorých boli cenné papiere v menovitej hodnote do 35 euro. Táto podmienka pre rok 2012 a 2013, 2014 a 2015 už neplatí.

 

 

Prečo som nedostal/a faktúru za vedenie účtu majiteľa?

Ste majiteľom účtu cenných papierov vedenom v CDCP SR?

 

Áno

V takom prípade by ste si mali na stránke spoločnosti CDCP SR v časti "výpočet poplatku za vedenie účtu" overiť podľa nominálnej hodnoty cenných papierov, ktoré na účte vlastníte výšku poplatku. Ak ste v roku 2011 mali na účte cenné papiere, ktorých nominálna hodnota bola nižšia ako 35 EUR Váš účet bol v roku 2011 vedený bez poplatku.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa cenníka pre rok 2012,  2013, 2014 a 2015 sú spoplatnené aj takéto účty. Nespoplatnené zostali výlučne účty, na ktorých nie je evidovaný ani jeden cenný papier.

Ak na Vašom účte máte cenné papiere a napriek tomu Vám faktúra neprišla, môžete podať písomnú reklamáciu adresovanú na CDCP SR a.s., ul. 29 augusta, 814 80 Bratislava.

 

Neviem

V takom prípade by ste si mali na stránke spoločnosti CDCP SR v časti "overenie existencie účtu pre FO" overiť podľa rodného čísla, či vlastníte v CDCP SR účet majiteľa cenných papierov. Po zadaní rodného čísla, budete informovaní, či Vám CDCP SR vedie účet majiteľa alebo nie.

 

 

Čo mám robiť ak mám na poštovej poukážke k úhrade nulu?

Ak máte na poštovej poukážke uvedenú nulovú hodnotu k úhrade, tak v takom prípade Fond národného majetku Slovenskej republiky /MH Manažment, a.s./ zaplatil poplatok za vedenie účtu v CDCP SR. V prípade záujmu pre bližšie informácie kontaktujte CDCP SR.

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com