Menové kurzy

Slovenský kapitálový trh

Definícia vybraných odborných pojmov

Novinky

Profil spoločnosti

Reklamácie

Služby obchodníka

Cenník

Pripravované akcie a semináre

PREVOD CP ZA POPLATOK

do 30. 11. 2022

Dokumenty

Bezodplatný prevod CP na štát - UKONČENÝ

Informácie o poskytovaných službách

Cenník za služby obchodníka

Kontakty

Služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR

 

Členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., (ďalej len „CDCP SR") môže byť len právnická osoba, ktorá má Povolenie na poskytovanie investičných služieb, udelené Úradom pre finančný trh a ktorá je oprávnená poskytovať hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) Zákona č.566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ( Zákon o cenných papieroch ) a pri poskytovaní investičných služieb je oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. sa dňa 08.11.2012 stala riadnym členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

 

V súčasnosti je väčšina služieb, ktoré spol. DLHOPIS, o.c.p., a.s. poskytuje viazaná na dobeh zákonného procesu bezodplatných prevodov CP na štát.

 

Zároveň sa naša spoločnosť rozhodla sprístupniť občanom možnosť zbaviť sa cenných papierov, ktoré pre nich nemajú žiadnu hodnotu a aj napriek tomu za ne musia každoročne platiť poplatok za vedenie účtu.

 

 

 

Služby obchodníka s cennými papiermi

 

1. Investičné služby a investičné činnosti

 

a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

 

2. Vedľajšie služby

 

a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

 

 

 

 

2020 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 514   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk