Vzhľadom k tomu, že od 1. 1. 2015 už nie je možnosť bezodplatne previesť cenné papiere na FNM, pripravuje spoločnosť DLHOPIS, o.c.p, a.s. pre klientov - fyzické osoby možnosť prevodu nechcených cenných papierov.
Poplatky spojené s prevodom v tomto prípade uhrádza klient.

Prevodom nechcených cenných papierov sa zbavíte povinnosti uhrádzať poplatky/faktúry za vedenie svojho majetkového účtu, ktoré Vám každoročne vystavuje Centrálny depozitár cenných papierov.
Podrobné informácie o možnosti odplatného prevodu cenných papierov budú zverejnené po ukončení rokovaní v najbližších týždňoch na tejto stránke.


Oznamujeme klientom, že Centrálny depozitár cenných papierov SR bude z majetkových účtov klientov sťahovať cenné papiere nižšie uvedených emitentov, a to k 30. 6. 2015.

ISIN Nzoov IČO
880990001880 LOVINIT, a.s. 36023612
SK1120003019 Sklárne Poltár a.s. 00012483
SK1120003035 Tlakové nádoby, a.s. " v likvidácií " 31618952
SK1120002573 STM STAV, a.s. 31620272
SK1120006640 RUDEA a.s. 36005568
SK1120005154 RUDEA a.s. 36005568
SK1120005162 RUDEA a.s. 36005568
SK8110002273 AGROSLATINA, družstvo 31581889
SK8110001655 AGROSLATINA, družstvo 31581889
CS0005062553 Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s. 00009067
SK8120000424 Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva 00209716
880960007636 Poľnohospodárske a obchodné družstvo Kostolná pri Dunaji 17638160
880960002819 Poľnohospodárske družstvo QUARTA Neded 00587770
SK1120006806 ZTS EMS, a.s. v konkurze 36314633
CS0005059153 E S P E akciová spoločnosť 31563210
880960009095 Poľnohospodársko - obchodné družstvo Sačurov 00209457
CS0008467353 DREVOUNIA, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod 00228346
SK1120010030 Tatranský golfový club, a.s. 36458350
SK1120010022 Tatranský golfový club, a.s. 36458350
SK1110008515 EUROCOVER, a. s. v likvidácii 31393705
SK1120005709 MULTICREDIT REAL a.s. 30230080
SK1120005717 MULTICREDIT REAL a.s. 30230080
CS0009004858 AM-30 a.s. 31322948
SK1110000041 VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s. 17333377

Prosíme klientov, ktorí spísali Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov do 31. 12. 2014, ale z dôvodu nedoposlania požadovaných dokladov alebo chyby na zmluve im nebolo možné doposiaľ vyhovieť, aby si skontrolovali, či vlastnia CP vyššie uvedených emitentov. Ak áno, aby urýchlene postupovali podľa inštrukcií pracovníkov spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s., a teda doposlali požadované doklady, alebo ihneď po vyzvaní klienta na spísanie opravnej zmluvy pracovníkom Slovenskej pošty, a.s. takúto opravu zmluvy vykonali, v záujme urýchlenia bezodplatného prevodu cenných papierov.


Dňa 31. 12. 2014 skončila možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR ("FNM SR") podľa zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Oznamujeme, že bezplatná telefonická linka 0800 124 784  je funkčná do 31. 1. 2015 do 16.00. Po tomto termíne môžete Vaše otázky, týkajúce sa spracovania bezodplatného prevodu cenných papierov na základe Vami uzatvorenej zmluvy s FNM SR, prípadne Vami zaslaného Plnomocenstva, adresovať spol. DLHOPIS, o.c.p ., a.s. na emailovú adresu info@dlhopisocp.sk alebo telefonicky na linky 02/50229517, 02/50229512, 02/50229511, 02/50229513, 02/50229514, 02/50229515, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod..

V prípade otázok týkajúcich sa preplatenia poplatkov za vedenie majetkového účtu môžete rovnako kontaktovať spol. DLHOPIS, o.c.p., a.s. na vyššie uvedených kontaktoch.


Klienti, ktorí spísali zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov, prípadne zaslali Plnomocenstvo do 31.12.2014 a boli vyzvaní na opravu, respektíve na doposlanie podkladov, môžu takto konať aj naďalej na 185 vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. (zoznam nájdete tu) v termíne do 30. 6. 2015.

Klientom, ktorí nestihli spísať Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov do 31. 12. 2014 a majú aj naďalej záujem o prevod cenných papierov odporúčame sledovať našu webstránku www.dlhopisocp.sk, najmä sekciu Novinky, kde budú aktuálne zverejnené akékoľvek dalšie možnosti prevodu cenných papierov o ktoré nemáte záujem.

Z technických príčin nie je možné po termíne 29.12.2014 uzavrieť zmluvu na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. (táto informácia bola medializovaná, rovnako bola zverejnená na webstránke Slovenskej pošty, a.s., a na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. )

Z toho dôvodu poskytuje spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. ako alternatívne riešenie na dni 30.-31.12.2014 spísať Plnomocenstvo, ktorým klient splnomocní spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. na všetky úkony súvisiace s bezodplatným prevodom. (povinnou prílohou je fotokópia občianskeho preukazu a fotokópia výpisu z majetkového účtu)

Plnomocenstvo musí obsahovať úradne overený podpis klienta, ktorý žiada o prevod, a to najneskôr do 31.12.2014. Plnomocenstvo overené po 31.12.2014 nebude možné akceptovať.

(tlačivo PLNOMOCENSTVA je možné stiahnuť aj na stránke, v priečinku TLAČIVÁ)

Dňom 06.09.2014 vstúpil do platnosti nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ktorý umožňuje dedičom, ktorí nemajú cenné papiere zahrnuté v osvedčení o dedičstve a zároveň nemajú otvorený majetkový účet prevod cenných papierov z majetkového účtu poručiteľa na majetkový účet FNM SR aj bez ich uvedenia v osvedčení o dedičstve (t.j. "odpadá" povinnosť otvárať dedičské konanie, aj majetkový účet).

UPOZORNENIE !!! : V takomto prípade sa prevádzajú VŠETKY cenné papiere, ktoré sa nachádzajú na majetkovom účte poručiteľa (zomrelého) a všetci dedičia s tým musia súhlasiť vo Vyhlásení dedičov (možné stiahnuť v priečinku Tlačivá).

V tomto prípade je nevyhnutné, aby dedič/dedičia podpísali Vyhlásenie dedičov, v ktorom musia byť uvedení všetci dedičia ostatného majetku uvedeného v Osvedčení o dedičstve a v ktorom majú dedičia možnosť splnomocniť fyzickú osobu/osoby, ktorá/ktoré za nich podpíše/u Zmluvu o bezodplatnom prevode CP na FNM SR na asistovanom pracovisku SP, a.s.. Podpisy na Vyhlásení dedičov musia byť úradne overené.

Klientom doporučujeme, aby možnosť prevodu CP v prípade, že CP nie sú zahrnuté v osvedčení o dedičstve využívali až po termíne 15.09.2014 z dôvodu, že na tento úkon je potrebné nové tlačivo Zmluvy o bezodplatnom prevode CP.
Dedič, ktorý nemá výpis z majetkového účtu poručiteľa (zomrelého), požiada na vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s., o spísanie Žiadosti o výpis na základe originálu alebo úradne overenej fotokópie Osvedčenia o dedičstve.

Od 01.08.2014 je platná novela zákona, podľa ktorej má dedič cenných papierov možnosť previesť cenné papiere, ktoré sú zahrnuté v dedičskom konaní priamo z účtu zomrelého na Fond národného majetku, pričom dedič (dedičia) nemusí (nemusia) mať otvorený majetkový účet.

Je potrebné, aby dedič navštívil vybrané pracovisko Slovenskej pošty, a.s., predložil platný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz). Následne klient odovzdá pracovníkovi vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Osvedčenie o dedičstve v origináli alebo jeho úradne overenú fotokópiu a výpis z majetkového účtu zomrelého. Tieto podklady budú priložené k Zmluve o bezodplatnom prevode cenných papierov ako povinná príloha. Nebudú klientovi vrátené.

Dedič , ktorý nemá výpis z majetkového účtu zomrelého, môže oň požiadať na vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s., kde bude spísaná Žiadosť o výpis. Klient odovzdá pracovníkovi vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Osvedčenie o dedičstve v origináli alebo jeho úradne overenú fotokópiu. Osvedčenie o dedičstve bude priložené k Žiadosti o výpis ako povinná príloha.

OZNAM
Oznamujeme Vám, že od 1. 7. 2014 naša spoločnosť mení adresu pracoviska
Od 1. 7. 2014 Vás žiadame o zasielanie Vašej korešpondencie na adresu:
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
 

Dôležitá informácia:
Predĺženie lehoty bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR

29.11.2013
Poslanci NR SR v parlamente schválili novelu zákona, ktorá mení lehotu vybavenia bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR do 31.12.2014. Fyzické osoby tak budú mať možnosť aj v roku 2014 prostredníctvom spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. bezodplatne ponúknuť zaknihované cenné papiere FNM SR. Zároveň si budú môcť vysporiadať záväzky, ktoré im v súvislosti s vlastníctvom cenných papierov vznikli.
 

Fyzická osoba – občan, ktorý mal vedený majetkový účet u člena CDCP SR, a.s., previedol cenné papiere na ňom vedené na FNM SR, môže požiadať FNM SR o vrátenie poplatkov, ktoré vynaložil v procese bezodplatného prevodu cenných papierov.
Doleuvedenú žiadosť spolu s originálom, príp. úradne overenou fotokópiou Správy o stave poplatkov /ktorú občanovi vyhotoví člen CDCP SR, a.s. po prevedení cenných papierov na FNM SR/ je potrebné zaslať na adresu FNM SR:

Fond národného majetku SR
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

Vzor žiadosti o vrátenie poplatkov súvisiacich s bezodplatným prevodom cenných papierov na FNM SR, ktoré fyzická osoba - sobčan zaplatil u člena CDCP, a.s..

Od 8. Júla 2013 je možné na vybraných 185-tich pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. zrealizovať bezodplatný prevod
"bezcenných" cenných papierov na FNM SR z majetkových účtov vedených u členov Centrálneho depozitára SR, a.s.. Zoznam členov si môžete pozrieť tu.

Od 1.3. 2013 sme pre Vás pripravili NOVINKU, možnosť splnomocniť priamo našu spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou FNM SR.

Pre občanov Slovenskej republiky to znamená, že nemusia čakať v rade na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s..

Pre občanov žijúcich mimo územia Slovenskej republiky to znamená, že nemusia cestovať na Slovensko, príp. hľadať osobu, ktorú by splnomocnili.

Je potrebné vyplniť doleuvedené plnomocenstvo: identifikačné údaje klienta ako aj údaje o cenných papierov vo vlastníctve klienta. Podpis na plnomocenstve je potrebné úradne overiť.
tlačivo PLNOMOCENSTVO

Pre úplnosť údajov Vás žiadame doložiť:
1. aktuálnu fotokópiu Vášho občianskeho preukazu
2. fotokópiu Výpisu z Vášho majetkového účtu vedeného Centrálnym depozitárom SR, a.s.
3. žiadosť o vrátenie poplatkov s úradne overeným podpisom v prípade, ak si žiadate vrátiť poplatky na Váš bankový účet

Splnomocnenie spolu s požadovanými dokladmi zašlite na adresu:
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava


Občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike:
(žiadosť o vrátenie poplatkov)
(zasiela sa iba v prípade, ak si občan žiada vrátiť poplatky na bankový účet, v danom prípade je potrebné úradné overenie podpisu žiadateľa na matrike alebo u notára).
Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:
Fond národného majetku SR, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
V súvislosti s problematikou vrátenia poplatkov za vedenie účtu majiteľa cenných papierov si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade ak ste uhradili poplatky za vedenie VLASTNÉHO ÚČTU majiteľa cenných papierov (poštovým poukazom alebo bankovým prevodom), NIE JE potrebné osobitne písomne požadovať vrátenie poplatku. Poplatok Vám bude vrátený poštovým poukazom na adresu Vášho trvalého bydliska.

Občan s trvalým pobytom v Českej republike:
(žiadosť o vrátenie poplatkov)
(zasiela sa iba v prípade, ak si občan žiada vrátiť poplatky na bankový účet do Českej republiky, v danom prípade je potrebné úradné overenie podpisu žiadateľa).
Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:
Fond národného majetku SR, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
V súvislosti s problematikou vrátenia poplatkov za vedenie účtu majiteľa cenných papierov si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade ak ste uhradili poplatky za vedenie VLASTNÉHO ÚČTU majiteľa cenných papierov (poštovým poukazom alebo bankovým prevodom), NIE JE potrebné osobitne písomne požadovať vrátenie poplatku.
NOVINKA !!! Poplatok Vám bude vrátený poštovým poukazom na adresu Vášho trvalého bydliska v Českej republike.

Občan s trvalým pobytom mimo územia SR:
(žiadosť o vrátenie poplatkov)
(poplatky nie je možné vrátiť poštovým poukazom do zahraničia, poplatky sa vracajú výlučne na bankový účet do zahraničia, príp. odporúčame dohodnúť sa s rodinnými príslušníkmi žijúcimi na území SR a zaslať vrátené poplatky na ich bankový účet, príp. poštovým poukazom na ich adresu trvalého bydliska, vo všetkých prípadoch je potrebný ÚRADNE OVERENÝ PODPIS na ŽIADOSTI o VRÁTENIE POPLATKOV !!!)
Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:
Fond národného majetku SR, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

V prípade ak ide o vrátenie poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, ktorý už zomrel, je potrebné zaslať písomnú žiadosť o vrátenie poplatkov s originálom dokladu o zaplatení, príp. jeho úradne overenou fotokópiou (podací lístok poštového poukazu, výpis z účtu vydaný bankou). V prípade ak žiadate o vrátenie poplatkov na bankový účet je potrebné úradne overiť aj podpis žiadateľa !!!
Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:
Fond národného majetku SR, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
(žiadosť o vrátenie poplatkov)

Zoznam pracovísk Slovenskej pošty, a.s., kde je možné v priebehu roku 2014 previesť cenné papiere na Fond národného majetku SR:

Bratislavský kraj
Bratislava 1 - Námestie SNP 34, Po-Pi: 7.00 - 20.00
Bratislava 2 - Tomášikova 54, Po-Pi: 7.00 - 19.00
Bratislava 4 - Karloveská 34, Po-Pi: 8.00 - 19.00
Bratislava 5 - Vlastenecké námestie 4, Po-Pi: 7.30 - 19.00
Bratislava 15 - Námestie slobody 6, Po-Pi: 7.30 - 18.30
Bratislava 24 - Mlynské nivy 31, Po-Pi: 7.30 - 18.30
Bratislava 35 - Čachtická 25, Po-Pi: 7.30 - 18.30
Bratislava 36 - Pod lipami 2, Po-Pi: 8.00 - 19.00
Bratislava 37 - Jelšová 1, Po-Pi: 8:00 – 19:00
Bratislava 42 - Saratovská 9, Po-Pi: 7.00 - 18.30
Bratislava 48 - Gbelská 25, Po-Pi: 7.30 - 19.00
Bratislava 59 - Balkánska 102, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Bratislava 216 - Ivanská cesta 16, Po-Pi: 8.00 - 20.00
Bratislava 217 - Cesta na Senec 2, Po-Pi: 8.00 - 20.00
Dunajská Lužná - Nové Košariská 216, Po-St: 8.00 - 19.00
                                                                 Ut, Št, Pi: 8.00 - 15.00
Ivanka pri Dunaji - Štefánikova 14, Po-Pi: 7:30 - 18:00
Lozorno - Staničná 25, Po, Št: 8.00 - 15.00, Ut, Pi: 8.00 - 12.30
                                                                 St: 8.00 - 19.00
Malacky 1 - Zámocká 1063, Po-Pi: 7.30 - 19.00
Modra 1 - Dukelská 38, Po, St: 7.30 - 17.30, Ut, Št: 7.30 - 19.00
                                                                 Pi: 7.30 - 17.00
Pezinok – Holubyho 28, Po-Pi: 8.00-19.00
Senec - Bratislavská 1, Po-Pi: 7:30 – 19:00
Stupava - Hlavná ulica 44/A, Po-Pi: 8:00 – 17:30
Svätý Jur - Krajinská 59, Po-Pi: 8:00 – 17:00
Šenkvice - Chorvátska 113, Po, Št: 8.00 - 14.30
                                    Ut, Pi: 8.00 - 12.30, St: 8.00 - 19.00
Tomášov - Hlavná 16, Po, Št: 8.00 - 15.00
                                  Ut, Pi: 8.00 - 12.30, St: 8.00 - 19.00

Trnavský kraj
Cífer - Nám. A. Hlinku 32. Po-Pi: 8.00 - 15.30
Dolná Krupá - Hlavná 119, Po, Št, Pi: 7.30 - 15.00
                                  Ut: 7.30 - 12.00, St: 7.30 - 17.00
Dunajská Streda 1 - Hlavná ulica 351/11, Po-Pi: 7.30 - 18.00
Galanta 1 - Zoltána Kodálya 768, Po-Pi: 7.30 - 18.00
Gbely - SNP 1503, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Holíč 1 - Nám. Mieru 1, Po-Pi: 7.00 - 19.00
Hlohovec 1 - SNP 15, Po-Pi: 7.00 - 18.00
Leopoldov - Nám. Sv. Ignáca 29, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Piešťany 1 – Kukučinova 15, Po-Pi: 7.00-19.00
Považská Bystrica 1 – Partizánska 1128, Po-Pi: 8.00-18.00
Šamorín - Hlavná ulica 39, Po-Pi: 8:00 - 17:30
Šaštín - Stráže 1 – Štúrova 559, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Senica 1 – Námestie oslobodenia 13, Po,Ut,Št,Pi: 7.00 – 17.30
                                                                        St: 7.00-18.00
Sereď 1 - Poštová 1160, Po-Pi: 8:00 - 17:30
Skalica 1- Potočná č. 24, Po-Pi: 7.30 - 17.00
Sládkovičovo - Fučíkova 436, Po-Pi: 8.00 - 17.30
Suchá nad Parnou - Suchá nad Parnou 355, Po-Pi: 7.00 - 14.30
Trnava 1 – Trojičné námestie 8, Po-Pi: 7:00 - 19:00
Trnava 2 - Dohnányho 17, Po-Pi: 7.00 - 18.30
Trnava 8 - Mozartova 1, Po-Pi: 7:00 - 19:00, So: 7:00 - 12:00
Vrbové - Nám. slobody 284/11, Po-Pi: 8:00 – 16:00

Nitriansky kraj
Dvory nad Žitavou – Hlavné nám.4, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Hurbanovo – Komárňanská 100, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Kolárovo – Kostolné nám. 3, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Komárno 1 - Damianichova 3, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Levice 1 – Námestie Hrdinov 10, Po-Pi: 7.30-18.00
Močenok – Sv. Gorazda 629, Po-Pi: 7.30 -15.00
Nitra 1 - Svätoplukovo námestie 2, Po-Pi: 7.00 - 19.00
Nitra 3 - Štefanikova trieda 61, Po-Pi: 9.00 - 19.00
Nitra 11 - Jurkovičova 13, Po-Pi: 7:00 - 19:00
Nové Zámky 1 - Hlavné námestie č. 9, Po-Pi: 7:30 - 19:00
Palárikovo – Mierová 2, Po-Pi: 8.30 - 14.30
Šahy – SNP 19, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Šaľa 1 - Štúrova 1, Po-Pi: 8:00 - 17:30
Štúrovo 1 - Hlavná 60, Po-Pi: 7:30 - 18:00
Šurany 1 - M. R. Štefánika 5, Po-Pi: 7:30 - 17:30
Tlmače 1 – Školská 18, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Topolčianky – Hlavná 121, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Tvrdošovce – Železničná 4, Po-Pi: 8.00 - 16.00
Vráble – Hlavná 149, Po-Pi: 7:30 - 17:30
Zlaté Moravce 1 - Nám. A. Hlinku 17, Po-Pi: 8:00 - 18:00
Želiezovce - Nám. Sv. Jakuba 1, Po-Pi: 8:00 - 16:00

Trenčianky kraj
Bánovce nad Bebravou 1 - Jesenského 70/2, Po-Pi: 8:00-18:00
Beluša - Farská 1040, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Bojnice - A. Sládkoviča 6, Po-Pi: 8:00-18:00
Dubnica nad Váhom 1 - Bratislavská 432, Po-Pi: 8.00 - 17.00
Handlová - Námestie baníkov 22, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Ilava - Mierové námestie 3, Po-Pi: 8.00 - 16.30
Lednické Rovne - Schreiberova 370, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Lehota pod Vtáčnikom - Nám. SNP 5, Po-Pi: 8.00 – 16.00
Myjava 1 - Nám. M. R. Štefánika 563/10, Po-Pi: 7:30 - 17:00
Nemšová - Janka Palu 1, Po-Pi: 8.30 – 16.00
Nitrianske Rudno - Poštová 301, Po-Pi: 8.00 – 16.00
Nová Dubnica - Trenčianska 16, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Nové mesto nad Váhom 1 - J. Weisseho 17, Po-Pi: 7.00 - 18.00
Nováky - Nám. SNP 22, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Partizánske 1 - Februárová 636, Po-Pi: 7.30 - 18.00
Prievidza 1 - Námestie slobody 5, Po-Pi: 7.00 - 18:30
Púchov 1 - Štefánikova 812/2, Po-Pi: 8:00 - 17:30
Stará Turá - Štefánikova 50/300, Po-Pi: 7:30 - 17:30
Topoľčany 1 – Obchodná 1321, Po-Pi:7.00 – 18.00
Trenčianske Teplice - 17. Novembra 2, Po-Pi: 8.00 - 17.30
Trenčín 1 - Mierové námestie 21, Po-Pi: 7.00 - 19.00
Trenčín 5 – Piešťanská 4, Po-Pi: 8:00 - 18:00, So: 7:30 - 11:00

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica 1- Horná 1, Po-Pi: 8:00 – 19:00
Banská Bystrica 4 – Kyjevské nám. 6, Po-Pi: 8:00-18:00
Banská Bystrica 8 - Horná 77, Po-Pi: 7.00 - 18.00
Banská Bystrica 11 - Rudohorská 31, Po,Pi: 8.00 - 19.00
                                                                   Ut,St,Št: 8.00-18.00
Banská Bystrica 5 - Kalinčiakova 2, Po,Pi: 8.00 - 19.00
                                                               Ut,St,Št: 8.00-18.00
Banská Štiavnica 1 - Kammerhofská 30, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Brezno 1 – Boženy Němcovej 29, Po-Pi: 8.00 – 17.00
Detva-sídlisko - J. G. Tajovského 11, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Fiľakovo - Biskupická 2, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Hnúšťa 1 - Rumunskej armády 194, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Hriňová - Partizánska 1378, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Klenovec – Klenovčok 3, Po-Pi: 7.30 - 15:00
Kremnica 1 - Zechenterova 326, Po-Pi: 8:00 - 16:30
Krupina - Svätotrojičné nám. 1, Po-Pi: 8:00 - 16:30
Lučenec 1 - Novohradská 4, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Poltár – Železničná 3, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Polomka – SNP 60, Po-Pi: 8:00 - 15:15
Revúca 1 – Železničná 23, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Rimavská Sobota 1 - Jánošíkova 1, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Sliač – SNP 13, Po-Pi: 8:00 - 18:00
Tornaľa – Poštová 1, Po-Pi: 8:00 - 16:30
Veľký Krtíš - Nám. Škultétyho 1, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Žarnovica - A. Sládkoviča 12, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Žiar nad Hronom 1 – Nám. Matice Slovenskej 17, Po-Pi: 8:00 - 18:30
Zvolen 1 – A. Sládkoviča 2, Po-Pi: 8.00 – 18.00

Žilinský kraj
Bytča 1 - Eliáša Lániho 260/4, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Čadca 1 - Námestie slobody 101, Po-Pi: 8:00 - 18:00
Dolný Kubín 1 - Alej Slobody 2203, Po-Pi: 8.00 – 18.00
Krásno nad Kysucou – Karola Pagáča /č.557, Po-Pi: 7:30 - 16:00
Kysucké Nové Mesto 1 - Belanského 2940/79a, Po-Pi: 8:00 -18:00
Liptovský Hrádok 1 - SNP 136, Po-Pi: 8.00 - 17.00
Liptovský Mikuláš - M. M. Hodžu 3, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Liptovský Mikuláš 4 - Smrečianska 677, Po-Pi: 8:00 - 17:30
Martin 1 - A. Kmeťa 11, Po-Pi: 7:00 - 18:00
Martin 8 - Lipová 31, Po-Pi: 8:30 - 15:30
Námestovo 1 - Bernolákova 4, Po-Pi: 8.00 - 17.00
Rajecké Teplice – Školská 25, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Ružomberok 1 - A. Bernoláka 3, Po-Pi: 8.00 - 18.00
Sučany – Hviezdoslavova 20, Po-Pi: 8:30 - 16:30
Terchová – Sv. Martina 297, Po-Pi: 8:15 - 16:00
Trstená – Železničiarov 267, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Turzovka – R. Jašíka 178, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Turčianske Teplice - Partizánska 16, Po-Pi: 8:00 - 18:00
Tvrdošín 1 - Medvedzie 243, Po-Pi: 8:00 - 17:30
Vrútky – 1.československej brigády 57, Po-Pi: 8:00 - 17:30
Žilina 1 - Sládkovičova 169/14, Po-Pi: 7.00 - 19.00
Žilina 4 – Juraja Závodského 170, Po-Pi: 8:30 - 16:00
Žilina 2 - Hviezdoslavova 3, Po-Pi: 8.00 - 19.00
Žilina 8 - Poštová 1/3049, Po-Pi: 8.00 - 18.00, So: 8.00 – 11.00

Prešovský kraj
Bardejov 1 – Dlhý rad 14, Po-Pi: 7.00 -18.00
Giraltovce – Hviezdoslavova 446, Po-Pi: 8:00 – 16:00
Humenné 1 – Námestie Slobody 19, Po-Pi: 8.00-17-00
Hanušovce nad Topľou - Slovenská 355, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Kapušany pri Prešove – Poštová 365, Po-Pi: 8:00 – 16:00
Kežmarok 1 – Mučeníkov 2, Po-Pi: 8:00 – 18:00
Levoča - Nám. Majstra Pavla 42, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Lipany nad Torysou - Krivianska 2, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Medzilaborce – A. Warholu 187/4, Po-Pi: 8:00 – 16:00
Poprad 1 - Mnoheľova 11, Po-Pia: 7.00 - 18.00
Poprad 2 - Wolkerova 479, Po-Pi: 6.30 - 19.00
Prešov 1 - Masarykova 2, Po-Pi: 7.00 - 19.00
Prešov 5 - Švábska 32, Po-Pi: 8:00 - 18:00
Prešov 6 - Šebastovská 4, Po-Pi: 7.30 - 17.00
Prešov 10 - Volgogradska 7/A, Po-Pi: 9.00 - 20.00
Sabinov - Prešovská 1, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Sečovská Polianka – Hlavná 700, Po-Pi: 7:15 - 14:30
Snina 1 - Študentská 1442, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Soľ – Soľ 107, Po, Ut, Št, Pi: 8:00 – 16:00, St: 8:30 – 17:00
Spišská Belá – Štefánikova 40, Po-Pi: 8:00 – 17:00
Stropkov - Hlavná 1737/61, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Svit 1 - Štúrova 86, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Svidník – Stropkovská 633, Po,Ut,Št,Pi: 8:00 – 17:00 St: 8:00 – 18:00
Stará Ľubovňa –Nám. Gen. Štefánika 4, Po-Pi: 7:00 – 17:00
Veľký Šariš – Východná 1, Po-Pi: 8:00 – 16:00
Vranov nad Topľou 1 - Námestie slobody 1, Po-Pi: 7.30 - 17.00
Vranou nad Topľou 3 – Čemernianska 398, Po-Pi: 8:30-16:00

Košický kraj
Košice 11 - Humenská 4, Po-Pi: 7.00 - 19.00
Košice 12 - Spišské námestie 3, Po-Pi: 7:00 - 19:00
Košice 13 - Americká trieda 1, Po-Pi: 7:00-19:00
Košice 19 - Trojlejbusová 1, Po-Pi: 9.00 - 21.00
Košice 22 – Trieda generála Svobodu 12, Po-Pi: 7:00 - 19:00
Košice 23 - Cottbuská 36, Po-Pi: 7:00 - 19:00
Kráľovský Chlmec 1 - L. Kossutha 1270, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Krompachy - Hlavná 1, Po-Pi: 8:00 - 18:00
Michalovce 1 - Špitálska 1, Po-Pi: 7.30 - 18.00
Moldava nad Bodvou - Hlavná 61, Po-Pi: 7:00 - 17:00
Rozhanovce - Družstevná 168/2, Po-Pi: 7.00 - 15.15
Rožňava 1 - Šafáriková 62, Po-Pi: 7.00 - 17.30
Smižany - Tatranská 107, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Sobrance – Kpt. Nálepku 1, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Sečovce - Nám. Sv. Cyrila a Metoda 150, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Spišské Podhradie - Mariánske námestie 1, Po-Pi: 8:00 - 16:00
Spišské Vlachy - SNP 55, Po-Pi: 8:00 - 17:00
Spišská Nová Ves 1 – Štefánikovo nám. 7, Po-Pi: 7.00 – 19.00
Trebišov 1 – M. R. Štefánika 1832/33, Po-Pi: 7.00 – 17.30
Veľké Kapušany - Istvána Dobóa 4, Po-Pi: 8:00 - 16:00