I.  Nemáte výpis z majetkového účtu zomrelého/poručiteľa

 

- o výpis z majetkového účtu môžete požiadať ako právoplatný dedič cenných papierov, prípadne ak cenné papiere nie sú zahrnuté v osvedčení o dedičstve, požiadate ako dedič ostatného majetku, na ktoromkoľvek vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s..

 

- preukážete sa dokladom totožnosti, a osvedčením o dedičstve v úradne overenej fotokópii s vyznačenou doložkou právoplatnosti, na základe ktorého Vám bude spísaná žiadosť o výpis z majetkového účtu (hnedé tlačivo).

 

- Následne bude žiadosť zaslaná do spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. spolu s osvedčením o dedičstve, ktoré preukazuje, že ste právoplatným dedičom.

 

- po jej vyhovení žiadosti Vám bude výpis z majetkového účtu zomrelého zaslaný poštou, spolu s osvedčením o dedičstve na Vami uvedenú adresu.

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com