G.  Chcete previesť cenné papiere za nesvojprávneho, ako jeho opatrovník

 

1. krok – preverenie hodnoty

- ako opatrovník vo výpise z majetkového účtu nesvojprávneho nájdete informáciu o ISINe (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu.

 

Ak sa jedná o cenné papiere bez hodnoty, alebo nepatrnej hodnoty, môžete sa slobodne rozhodnúť, že ich ponúknete MH Manažment, a.s.. Ak ste sa rozhodli ponúknuť CP MH Manažment, a.s., postúpte na krok 2.

 

2. krok – návšteva vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s.

- zo zoznamu vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. si vyberiete jedno pracovisko, ktoré osobne navštívite,

 

- budete potrebovať občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti, napr. cestovný pas) a výpis z majetkového účtu nesvojprávneho (čo možno najaktuálnejší), úradne overenú fotokópiu rozhodnutia súdu o zbavení svojprávnosti a o ustanovení za opatrovníka. V prípade, že ste menili priezvisko, alebo adresu oproti údajom v rozhodnutí, budú potrebné aj doklady preukazujúce túto zmenu.

 

- pracovník pošty overí Vašu totožnosť, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo) a spolu s podkladmi zašle do našej spoločnosti. Na zmluve budú vytlačené údaje nesvojprávneho, Vy – opatrovník budete zmluvu len podpisovať.

 

3. krok – žiadosť o súhlasné stanovisko súdu s prevodom CP na MH Manažment, a.s.,

Jeden rovnopis Zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo)a Plnej moci (zelene tlačivo) spolu so žiadosťou o súhlasné stanovisko súdu s prevodom je potrebné postúpiť na okresný súd v mieste trvalého bydliska nesvojprávneho.

Následne čakáte, kým príde rozhodnutie súdu, toto potom zašlete do spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01

 

4. krok – úspešný prevod / doplnenie podkladov

- v prípade, že cenné papiere úspešne prevedieme na MH Manažment, a.s., bude Vám z centrálneho depozitára cenných papierov doručený ZMENOVÝ výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na majetkovom účte nesvojprávneho

 

- V prípade, že je potrebné doložiť z Vašej strany nejaké podklady na prevod vyzveme Vás listom na ich doloženie, prosíme učiňte tak čo možno v najkratšom čase.

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com