E.  Chcete previesť na MH Manažment, a.s., všetky zdedené cenné papiere, ktoré nie sú uvedené v osvedčení o dedičstve (t.j. priamo z majetkového účtu zomrelého)

 

1. krok – preverenie hodnoty a spísanie Vyhlásenia dedičov

- v osvedčení o dedičstve ste uvedený ako dedič (alebo jeden z dedičov) ostatného majetku, tým sa preukážete na vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s. a spíšete žiadosť o výpis z majetkového účtu zomrelého. Ak ním disponujete, resp. po jeho doručení, v ňom vyhľadajte ISIN – medzinárodného značenie CP. Na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu. Ak sa jedná o cenné papiere bez hodnoty, alebo nepatrnej hodnoty, môžete sa slobodne rozhodnúť, že ich ponúknete MH Manažment, a.s.. Z dôvodu, že CP nie sú zahrnuté v osvedčení o dedičstve, musia byť na MH Manažment, a.s. prevedené VŠETKY CP, a s prevodom musia súhlasiť VŠETCI DEDIČIA ostatného majetku.

 

Ak všetci dedičia ostatného majetku súhlasia s prevodom všetkých CP vedených na účte zomrelého na MH Manažment, a.s., je potrebné spísať VYHLÁSENIE DEDIČOV, kde bude táto vôľa potvrdená úradne overenými podpismi všetkých dedičov ostatného majetku. Tlačivo Vyhlásenie dedičov nájdete na našej webovej stránke www.dlhopisocp.sk v priečinku tlačivá. Vo vyhlásení dedičov môžu dedičia uviesť splnomocnenú osobu (buď jeden z dedičov, alebo iná osoba), ktorá následne navštívi vybrané pracovisko Slovenskej pošty, a.s. a spíše zmluvu o bezodplatnom prevode CP. V prípade, že ste splnomocnená osoba postupte na krok 2.

 

2. krok – návšteva vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s.

- zo zoznamu vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. si vyberiete jedno pracovisko, ktoré osobne navštívite,

 

- budete potrebovať občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti, napr. cestovný pas), osvedčenie o dedičstve s vyznačenou doložkou právoplatnosti v úradne overenej fotokópii, alebo originále (osvedčenie o dedičstve bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve, z toho dôvodu prosím berte na vedomie, že Vám nebude vrátené),  výpis z majetkového účtu zomrelého (čo možno najaktuálnejší) a vyhlásenie dedičov s úradne overenými podpismi všetkých dedičov ostatného majetku.

 

- pracovník pošty overí Vašu totožnosť, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo) a spolu s podkladmi zašle do našej spoločnosti. V prípade viacerých dedičov pracovník pošty vypíše aj Prílohu k Zmluve, kde budú uvedené údaje o ostatných dedičoch.

 

3. krok – úspešný prevod / doplnenie podkladov

- v prípade, že cenné papiere úspešne prevedieme na MH Manažment, a.s., bude Vám z centrálneho depozitára cenných papierov doručený ZMENOVÝ výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na majetkovom účte zomrelého.

 

- V prípade, že je potrebné doložiť z Vašej strany nejaké podklady na prevod, vyzveme Vás listom na ich doloženie, prosíme učiňte tak čo možno v najkratšom čase.

 

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com