D.  Chcete previesť zdedené cenné papiere, ktoré sú uvedené v osvedčení o dedičstve a nemáte majetkový účet (priamo z majetkového účtu zomrelého)

 

1. krok – preverenie hodnoty

- v osvedčení o dedičstve nájdete informáciu o ISINe CP, ktorý nadobúdate (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu. Ak sa jedná o cenné papiere bez hodnoty, alebo nepatrnej hodnoty, môžete sa slobodne rozhodnúť, že ich ponúknete MH Manažment, a.s.. Ak ste sa rozhodli ponúknuť CP MH Manažment, a.s.,, postupte na krok 2.

 

2. krok – návšteva vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s.

- zo zoznamu vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. si vyberiete jedno pracovisko, ktoré osobne navštívite,

 

- budete potrebovať občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti, napr. pas), osvedčenie o dedičstve s vyznačenou doložkou právoplatnosti v úradne overenej fotokópii, alebo originále (osvedčenie o dedičstve bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve, z toho dôvodu prosím berte na vedomie, že Vám nebude vrátené),  výpis z majetkového účtu zomrelého (čo možno najaktuálnejší), ak ním nedisponujete, prejdete prosím na "postup I" – Nemám výpis z majetkového účtu zomrelého/poručiteľa

 

- v prípade, že ste menili priezvisko, alebo adresu oproti údajom v osvedčení o dedičstve, budú potrebné aj doklady preukazujúce túto zmenu (napr. sobášny list a pod. ).

 

- pracovník pošty overí Vašu totožnosť, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo) a spolu s podkladmi zašle do našej spoločnosti.

 

3. krok – úspešný prevod / doplnenie podkladov

- v prípade, že cenné papiere úspešne prevedieme na MH Manažment, a.s., bude Vám z Centrálneho depozitára cenných papierov doručený ZMENOVÝ výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na majetkovom účte zomrelého.

 

- V prípade, že je potrebné doložiť z Vašej strany nejaké podklady na prevod, vyzveme Vás listom na ich doloženie, prosíme učiňte tak čo možno v najkratšom čase.

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com