C.  Chcete previesť vlastné cenné papiere prostredníctvom splnomocnenia našej spoločnosti

 

1. krok – preverenie hodnoty

- vo výpise z majetkového účtu nájdete informáciu o ISINe (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu. Ak sa jedná o cenné papiere bez hodnoty, alebo nepatrnej hodnoty, môžete sa slobodne rozhodnúť, že ich ponúknete MH Manažment, a.s.. Ak ste sa rozhodli ponúknuť CP MH Manažment, a.s., postupte na krok 2.

 

2. krok – splnomocnenie našej spoločnosti

- vyplníte tlačivo plnomocenstva (odporúčame použiť naše vzorové tlačivo, ktoré nájdete v priečinku Tlačivá, pričom priečinky čo musíte vyplniť sú označené *). Jedna sa o plnomocenstvo, ktoré má 3 strany, vypĺňate aj cenné papiere, ktoré majú byť prevedené. Budú prevedené len tie CP, ktoré do plnomocenstva napíšete.

 

- podpis na plnomocenstve necháte úradne overiť na obecnom/obvodnom úrade, prípadne u notára (v prípade zahraničia odporúčame overiť podpis na veľvyslanectve SR, konzuláte SR)

 

- v prípade, že plnomocenstvo nebude overené dostatočne, vyzveme Vás k náprave, v prípade, že plnomocenstvo bude nedostatočné na prevod, tzn. bude neakceptovateľné po obsahovej/formálnej stránke, zmluve nebudeme môcť vyhovieť.

 

3. krok –plnomocenstvo spolu s povinnými prílohami zašlete na našu adresu

- povinnými prílohami k plnomocenstvu (originál, prípadne úradne overená fotokópia) sú: fotokópia občianskeho preukazu (alebo iného dokladu totožnosti, podľa ktorého Vám overovali podpis) a fotokópia výpisu z Vášho  majetkového účtu (čo možno najaktuálnejšia),

 

- v prípade, že ste menili priezvisko, alebo adresu oproti údajom evidovaným v centrálnom depozitári cenných papierov, budú potrebné aj doklady preukazujúce túto zmenu (napr. sobášnym listom a pod.).

 

- ešte pred odoslaním podkladov na našu adresu prosím skontrolujte, či sú vyplnené všetky Vaše údaje, údaje o CP a či sa informácie o Vás – majiteľovi CP zhodujú s údajmi uvedenými v overovacej doložke.

 

- plnomocenstvo a podklady zasielate na adresu DLHOPIS, o.c.p., a.s. Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01

 

4. krok – úspešný prevod / doplnenie podkladov

Po doručení plnomocenstva a podkladov bude vypracovaná zmluva o bezodplatnom prevode:

- v prípade, že cenné papiere úspešne prevedieme na MH Manažment, a.s., bude Vám z centrálneho depozitára cenných papierov doručený ZMENOVÝ výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na Vašom majetkovom účte

 

- V prípade, že je potrebné doložiť z Vašej strany nejaké podklady na prevod vyzveme Vás listom na ich doloženie, prosíme učiňte tak čo možno v najkratšom čase.

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com