B.  Chcete previesť vlastné cenné papiere prostredníctvom splnomocnenej osoby (napr. sused)

 

1. krok – preverenie hodnoty

- vo výpise z majetkového účtu nájdete informáciu o ISINe (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu. Ak sa jedná o cenné papiere bez hodnoty, alebo nepatrnej hodnoty, môžete sa slobodne rozhodnúť, že ich ponúknete MH Manažment, a.s.. Ak ste sa rozhodli ponúknuť CP MH Manažment, a.s., postupujete na krok 2.

 

2. krok – splnomocnenie inej osoby

- vyplníte tlačivo plnomocenstva (odporúčame použiť naše vzorové tlačivo, ktoré nájdete na stránke v priečinku Tlačivá)

 

- svoj podpis (teda majiteľa cenných papierov) na plnomocenstve necháte úradne overiť na obecnom/obvodnom úrade, prípadne u notára (v prípade zahraničia odporúčame overiť podpis na veľvyslanectve SR, konzuláte SR)

 

* v prípade, že plnomocenstvo nebude overené dostatočne, vyzveme Vás k náprave, v prípade, že plnomocenstvo bude nedostatočné na prevod, tzn. bude neakceptovateľné napr. po formálnej/obsahovej stránke, zmluve nebudeme môcť vyhovieť.

 

3. krok – splnomocnená osoba navštívi vybrané pracoviska Slovenskej pošty, a.s.

- zo zoznamu vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. si vyberie jedno pracovisko, ktoré splnomocnenec osobne navštívi,

 

- splnomocnenec bude potrebovať plnomocnenstvo (originál, prípadne úradne overenú fotokópiu), občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti, napr. cestovný pas) a výpis z Vášho majetkového účtu (čo možno najaktuálnejší),

 

- v prípade, že ste menili priezvisko, alebo adresu oproti údajom evidovaným v centrálnom depozitári cenných papierov, budú potrebné aj doklady preukazujúce túto zmenu (napr. sobášny list, potvrdenie o trvalom pobyte).

 

- pracovník pošty overí totožnosť splnomocnenca, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo) a spolu s podkladmi zašle našej spoločnosti.

 

- vy, ako splnomocniteľ upozornite splnomocnenca, aby ešte pred podpisom skontroloval všetky Vaše údaje vytlačené na zmluve aj na plnej moci, splnomocnenec zmluvu iba podpisuje!

 

4. krok – úspešný prevod / doplnenie podkladov

- v prípade, že cenné papiere úspešne prevedieme na MH Manažment, a.s., bude Vám z centrálneho depozitára cenných papierov doručený ZMENOVÝ výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na Vašom majetkovom účte

 

- V prípade, že je potrebné doložiť z Vašej strany nejaké podklady na prevod vyzveme Vás listom na ich doloženie, prosíme učiňte tak čo možno v najkratšom čase.

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com