A.  Chcete previesť vlastné cenné papiere

 

MAJETKOVÝ ÚČET VEDENÝ V CDCP

 

1. krok – preverenie hodnoty

- vo výpise z majetkového účtu nájdete informáciu o ISINe (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu (POZOR: hodnota uvedená na výpise nie je trhová hodnota, ktorú by ste obdržali po predaji). Ak sa jedná o cenné papiere bez hodnoty, alebo nepatrnej hodnoty, môžete sa slobodne rozhodnúť, že ich ponúknete MH Manažment, a.s.. Ak ste sa rozhodli ponúknuť CP MH Manažment, a.s., postupujete na krok 2.

 

2. krok – návšteva vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s.

- zo zoznamu vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. (nájdete na webovej stránke www.dlhopisocp.sk v priečinku Pracoviská Slovenskej pošty, a.s.) si vyberiete jedno pracovisko, ktoré osobne navštívite,

- budete potrebovať občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti – napr. cestovný pas) a výpis z majetkového účtu (čo možno najaktuálnejší),

- v prípade, že ste menili priezvisko, alebo adresu oproti údajom evidovaným v centrálnom depozitári cenných papierov, budú potrebné aj doklady preukazujúce túto zmenu (napr. sobášny list, doklad o trvalom pobyte a pod.).

- pracovník pošty overí Vašu totožnosť, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo) a spolu s podkladmi zašle našej spoločnosti.

 

3. krok – úspešný prevod / doplnenie podkladov

- v prípade, že cenné papiere úspešne prevedieme na MH Manažment, a.s., bude Vám z centrálneho depozitára cenných papierov doručený ZMENOVÝ výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na Vašom majetkovom účte.

- V prípade, že je potrebné doložiť z Vašej strany nejaké podklady na prevod vyzveme Vás listom na ich doloženie, prosíme učiňte tak čo možno v najkratšom čase.

 

 

MAJETKOVÝ ÚČET VEDENÝ U ČLENA (NAPR. V BANKE)

 

1. krok – preverenie hodnoty

- vo výpise z majetkového účtu nájdete informáciu o ISINe (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu. Ak sa jedná o cenné papiere bez hodnoty, alebo nepatrnej hodnoty, môžete sa slobodne rozhodnúť, že ich ponúknete MH Manažment, a.s., Ak ste sa rozhodli ponúknuť CP MH Manažment, a.s., postupte na krok 2.

 

2. krok – návšteva člena a následne vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s.

- navštívte pracovisko člena, u ktorého máte vedený majetkový účet (napr. VUB banka... ), požiadajte člena o vystavenie inštrukcie/príkazu na prevod

- zo zoznamu vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. (nájdete na webovej stránke www.dlhopisocp.sk v priečinku Pracoviská Slovenskej pošty, a.s.) si vyberiete jedno pracovisko, ktoré osobne navštívite,

- budete potrebovať občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti – napr. cestovný pas), originál stavového výpisu z majetkového účtu a členom vystavenú inštrukciu/príkaz na prevod

- pracovník pošty overí Vašu totožnosť, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo) a spolu s podkladmi zašle našej spoločnosti.

 

3. krok – úspešný prevod / doplnenie podkladov

- v prípade, že cenné papiere úspešne prevedieme na MH Manažment, a.s., bude Vám od člena (napr. VÚB banka, ...) doručený ZMENOVÝ výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na Vašom majetkovom účte.

- V prípade, že je potrebné doložiť z Vašej strany nejaké podklady na prevod vyzveme Vás listom na ich doloženie, prosíme učiňte tak čo možno v najkratšom čase.

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com