OZNAMUJEME OBČANOM, že bezplatná infolinka 0800 124 784 je k dispozícii iba do 30.7.2016.

OZNAMUJEME občanom, že možnosť bezodplatného prevodu CP na štát skončila dňom 1.7.2016.
Zároveň informujeme, že naša spoločnosť pripravuje možnosť zbavenia sa nechcených CP ich prevodom na Dlhopis za poplatok. Bližšie informácie budú včas zverejnené.

OZNAMUJEME občanom, že od 25.01.2016 je opäť možné na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. uzatvárať Zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov na štát. V zmysle zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Ministerstvom hospodárstva SR za nadobúdateľa cenných papierov určená spoločnosť MH Manažment, a.s.

UPOZORŇUJEME občanov, že v dňoch od 1.1.2016 do 24.1.2016 (vrátane) nebude z technických príčin možné požiadať o bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát.

V tomto období občania nebudú môcť podpísať zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s, nebudú môcť ani splnomocniť našu spoločnosť, aby prevod uskutočnila v ich mene.

Dôvodom je zmena nadobúdateľa cenných papierov. Doterajší nadobúdateľ cenných papierov Fond národného majetku SR končí svoju činnosť 31. decembra 2015. Nástupcom bude štátna akciová spoločnosť. Po realizácii nevyhnutných technických opatrení budú vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a.s. pre občanov opäť prístupné od 25. januára 2016.

Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená novela zákona o cenných papieroch, ktorou sa predlžuje možnosť vykonania bezodplatných prevodov cenných papierov na Fond národného majetku Slovenskej republiky v období od 1. júla 2015 do 30. júna 2016.

Fyzické osoby tak majú možnosť od 1.júla 2015 prostredníctvom 150 vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. (zoznam pracovísk nájdete tu, alebo v priečinku Pracoviská Slovenskej pošty, a.s. ) bezodplatne ponúknuť zaknihované cenné papiere Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len FNM SR).

FNM SR vráti občanom, ktorí prevedú akcie, poplatky za vedenie majetkového účtu za 3 roky (rok prevodu a dva predchádzajúce). Zároveň sa tak zbavia do budúcnosti povinnosti platiť každoročný poplatok za vedenie majetkového účtu.

Oznamujeme klientom, že Centrálny depozitár cenných papierov SR bude z majetkových účtov klientov sťahovať cenné papiere nižšie uvedených emitentov, a to k 30. 6. 2015.

ISIN Nzoov IČO
SK1120009057 ABL a.s. v likvidácii 35950650
SK1110012913 PROBIOENERGY a. s., v likvidácii 36785334
SK1120004041 STAVOPROJEKT Bratislava, a.s. v likvidácii 31322573
CS0009003256 STAVOPROJEKT Bratislava, a.s. v likvidácii 31322573
SK1120009560 OPYKTA a. s. 31692893
SK1120002300 POĽNOPRODUKT, a.s. 31568327
CS0009011556 CELPROJEKT a.s. 31560423
SK1120003357 SEZ a.s. 31642225
SK4120004300 SEZ a.s. 31642225
880970000811 LÍŠKA LÍŠKA PLUS, a.s. 35701889
CS0009009956 DUMAS a.s. 31412530
SK1120004355 STAVOSPOL a.s. 31560598
880000000435 edia, a.s. 35773961
880960007636 Poľnohospodárske a obchodné družstvo  Kostolná pri Dunaji 17638160
880960009095 Poľnohospodársko - obchodné družstvo Sačurov 00209457
SK8120000424 Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva 00209716
CS0008467353 DREVOUNIA, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod 00228346
SK1120005709 MULTICREDIT REAL a.s. 30230080
SK1120005717 MULTICREDIT REAL a.s. 30230080
CS0009004858 AM-30 a.s. 31322948
SK1110008515 EUROCOVER, a. s. v likvidácii 31393705
SK8110002273 AGROSLATINA, družstvo 31581889
SK8110001655 AGROSLATINA, družstvo 31581889
SK1120003035 Tlakové nádoby, a.s. " v likvidácií " 31618952
SK1120002573 STM STAV, a.s. 31620272
SK1120006640 RUDEA a.s. 36005568
SK1120005154 RUDEA a.s. 36005568
SK1120005162 RUDEA a.s. 36005568
880990001880 LOVINIT, a.s. 36023612
SK1120010030 Tatranský golfový club, a.s. 36458350
SK1120010022 Tatranský golfový club, a.s. 36458350
880960002819 Poľnohospodárske družstvo QUARTA Neded 00587770
CS0005062553 Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s. 00009067
CS0005059153 E S P E akciová spoločnosť 31563210
SK1120006806 ZTS EMS, a.s. v konkurze 36314633
SK1120003019 Sklárne Poltár a.s. (právny nástupca: SLOVGLASS, a.s. "v konkurze") 00012483
SK1110000041 VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s. (právny nástupca: Istrofin, a.s.) 17333377

Prosíme klientov, ktorí spísali Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov do 31. 12. 2014, ale z dôvodu nedoposlania požadovaných dokladov alebo chyby na zmluve im nebolo možné doposiaľ vyhovieť, aby si skontrolovali, či vlastnia CP vyššie uvedených emitentov. Ak áno, aby urýchlene postupovali podľa inštrukcií pracovníkov spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s., a teda doposlali požadované doklady, alebo ihneď po vyzvaní klienta na spísanie opravnej zmluvy pracovníkom Slovenskej pošty, a.s. takúto opravu zmluvy vykonali, v záujme urýchlenia bezodplatného prevodu cenných papierov.

Upozorňujeme, že dňa 30.6.2015, zmluvám o prevode CP na FNM SR, podpísaným v roku 2014 končí platnosť. Po tomto termíne týmto zmluvám nebude možné vyhovieť.


Oznamujeme, že bezplatná telefonická linka 0800 124 784  bude opäť funkčná od 8.00 do 16.00 hod. Zároveň môžete svoje otázky adresovať aj mailom na info@dlhopisocp.sk


Dňom 06.09.2014 vstúpil do platnosti nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ktorý umožňuje dedičom, ktorí nemajú cenné papiere zahrnuté v osvedčení o dedičstve a zároveň nemajú otvorený majetkový účet prevod cenných papierov z majetkového účtu poručiteľa na majetkový účet FNM SR aj bez ich uvedenia v osvedčení o dedičstve (t.j. "odpadá" povinnosť otvárať dedičské konanie, aj majetkový účet).

UPOZORNENIE !!! : V takomto prípade sa prevádzajú VŠETKY cenné papiere, ktoré sa nachádzajú na majetkovom účte poručiteľa (zomrelého) a všetci dedičia s tým musia súhlasiť vo Vyhlásení dedičov (možné stiahnuť v priečinku Tlačivá).

V tomto prípade je nevyhnutné, aby dedič/dedičia podpísali Vyhlásenie dedičov, v ktorom musia byť uvedení všetci dedičia ostatného majetku uvedeného v Osvedčení o dedičstve a v ktorom majú dedičia možnosť splnomocniť fyzickú osobu/osoby, ktorá/ktoré za nich podpíše/u Zmluvu o bezodplatnom prevode CP na FNM SR na asistovanom pracovisku SP, a.s.. Podpisy na Vyhlásení dedičov musia byť úradne overené.


Dedič, ktorý nemá výpis z majetkového účtu poručiteľa (zomrelého), požiada na vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s., o spísanie Žiadosti o výpis na základe originálu alebo úradne overenej fotokópie Osvedčenia o dedičstve.

Od 01.08.2014 je platná novela zákona, podľa ktorej má dedič cenných papierov možnosť previesť cenné papiere, ktoré sú zahrnuté v dedičskom konaní priamo z účtu zomrelého na Fond národného majetku, pričom dedič (dedičia) nemusí (nemusia) mať otvorený majetkový účet.

Je potrebné, aby dedič navštívil vybrané pracovisko Slovenskej pošty, a.s., predložil platný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz). Následne klient odovzdá pracovníkovi vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Osvedčenie o dedičstve v origináli alebo jeho úradne overenú fotokópiu a výpis z majetkového účtu zomrelého. Tieto podklady budú priložené k Zmluve o bezodplatnom prevode cenných papierov ako povinná príloha. Nebudú klientovi vrátené.

Dedič , ktorý nemá výpis z majetkového účtu zomrelého, môže oň požiadať na vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s., kde bude spísaná Žiadosť o výpis. Klient odovzdá pracovníkovi vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Osvedčenie o dedičstve v origináli alebo jeho úradne overenú fotokópiu. Osvedčenie o dedičstve bude priložené k Žiadosti o výpis ako povinná príloha.


Ak občan nemôže osobne navštíviť vybrané pracovisko Slovenskej pošty, a.s., a nemá ani koho na tento úkon splnomocniť, môže splnomocniť priamo našu spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Pre občanov Slovenskej republiky to znamená, že nemusia čakať v rade na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s..

Pre občanov žijúcich mimo územia Slovenskej republiky to znamená, že nemusia cestovať na Slovensko, príp. hľadať osobu, ktorú by splnomocnili.

Je potrebné vyplniť tlačivo plnomocenstva (nájdete v priečinku Tlačivá): identifikačné údaje klienta , údaje o cenných papieroch vo vlastníctve klienta, ktoré žiada previesť na Fond národného majetku SR. Podpis na plnomocenstve je potrebné úradne overiť. Po overení si prosím skontrolujte, či sa údaje v overovacej doložke a v hlavičke plnomocenstva zhodujú, v opačnom prípade nebude možné uznať plnomocnestvo a vyhovieť žiadosti o prevod. Zároveň Vás prosíme, aby ste dbali na kompletné vypísanie všetkých potrebných údajov.

K plnomocenstvu Vás žiadame priložiť ako povinnú prílohu:

1. aktuálnu fotokópiu Vášho občianskeho preukazu (ako ochranu pred zneužiťím môžete fotokopiu prečiarknuť a uviesť text: "len na účel prevodu cenných papierov na FNM SR")

2. fotokópiu Výpisu z Vášho majetkového účtu vedeného Centrálnym depozitárom SR, a.s.

3. žiadosť o vrátenie poplatkov s úradne overeným podpisom v prípade, ak si žiadate vrátiť poplatky na Váš bankový účet


Splnomocnenie spolu s požadovanými dokladmi zašlite na adresu:
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava